> back

> 2008   > 2009   > 2010   > 2011   > 2012   > 2013   > 2014   > 2015   > 2016   > 2017   > 2018   > 2019   > 2020   > 2021   > 2022   > 2023   > 2024   > 2025  


 

November 19 to 20, 2010 / 8:30 pm
Urte Gudian und Ardhi Engl
Imagine – das blaue Auge

> schwere reiter

Tanz-Musik-Live-Video


Tanztendenz Munich e.V. is sponsored
by the Munich Department of Arts and Culture